Dayton Montgomery County Scholarship Program
Mobile Navigation Icon Mobile Navigation Icon
Dayton Montgomery County Scholarship Program

Total Award

To date, the Dayton-Montgomery County Scholarship Program has awarded over $23,900,000 to over 21,500 recipients.